ETL Talk Show

红星太平洋影城2号厅, 488 GuangFu Road, Kunming Yunnan