Written by: Haoyue Kuang, Matt Hirt & Jin Yeop Cho