From the recording Film/TV Tracks

Written by Haoyue Kuang & Matt Hirt

ErHu: Shan Huang
Guzheng: Haoyue Kuang