From the recording World Traditional

Written by Haoyue Kuang & Matt Hirt

Dizi: Zheng Gong
Erhu: Shan Huang
Guzheng: Haoyue Kuang