Written by Haoyue Kuang & Matt Hirt

ErHu: Shan Huang
Guzheng: Haoyue Kuang