Written by Haoyue Kuang & Matt Hirt

Pipa: Yu Yang
Dizi: Zheng Gong
Guzheng: Haoyue Kuang