Written by Haoyue Kuang & Matt Hirt

Guzheng & Vocal: Haoyue Kuang