From the recording World Traditional Misc.

Written by Haoyue Kuang & Matt Hirt

Guzheng: Haoyue Kuang