From the recording World Misc.

Written by Haoyue Kuang & Matt Hirt

Guzheng: Haoyue Kuang