From the recording World Traditional

Written by Haoyue Kuang & Matt Hirt

Guzheng: Haoyue Kuang