Written by Haoyue Kuang & Matt Hirt

Dizi: Zheng Gong
Erhu: Shan Huang
Pipa: Quanyun Shi
Guzheng: Haoyue Kuang