From the recording Chinese Traditional Music

Written by Haoyue Kuang & Matt Hirt

Dizi: Zheng Gong
Guzheng: Haoyue Kuang