Written by Matt Hirt & Haoyue Kuang.

Erhu: Shan Huang
Dizi: Zheng Gong
Suona: Linyuan Wu
Pipa: Quanyun Shi