From the recording World Pop

Written by Shinichiro Kawasaki, Haoyue Kuang & Matt Hirt