Written by Shinichiro Kawasaki, Haoyue Kuang & Matt Hirt